0

Add general email field in groups definition data

Núria Costa 3 months ago updated 3 months ago 0

Pot ser molt útil afegir un camp de correu electrònic a les dades de definició del grup.

Alguns usuaris ens demanen que enviem les notificacions a un correu electrònic del departament general quan es creen, s'actualitzen o es tanquen algunes entrades. En general, creem grups per departament.
Per exemple, si tenim un grup anomenat "Sistemes i infraestructures" (per al departament d'informàtica de sistemes) i aquest grup té un correu electrònic general com "systems.infraestructure@domain.cat" pot ser molt útil enviar algunes notificacions directament a aquest. correu electrònic.

Aleshores, s'hauria de necessitar un nou destinatari a la definició de notificació. Podria ser, per exemple, "Grup responsable del tiquet - Correu electrònic general".